Gebruiksvoorwaarden Regionaal Centrum - EB5Investors.com
EB5-beleggers

Gebruiksvoorwaarden Regionaal Centrum

Deze GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP (“Overeenkomst”) wordt aangegaan door en tussen Outclick Media, een Californische onderneming (“OCM”) en u, het EB-5 Pilot Program Regional Center (“RC”). Naar elk van RC en OCM wordt hierin afzonderlijk verwezen als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”. De RC, zijn opdrachtgever(s), zijn oprichter(s), zijn werknemer(s) en zijn onafhankelijke opdrachtnemer(s) worden hierin gezamenlijk (“RC-filialen”) genoemd. RC houdt zich bezig met het leveren van Eb-5 Visa-diensten. OCM levert diensten, waaronder een tijdschrift genaamd Eb5Investors Magazine, en websites met een lijst van entiteiten die zich bezighouden met EB-5 Visa-diensten. De term “Diensten” waarnaar hierin wordt verwezen, omvat de www.eb5investors.com Website (inclusief alle internationale versies van een dergelijke website), digitale en gedrukte versies van Eb5 Investors Magazine, of applicaties, inclusief mobiele applicaties, beschikbaar gesteld door OCM, en conferenties en seminars georganiseerd door OCM (samen de “Diensten”).

DOOR OP DE LINK “IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD” OF SOORTGELIJK TE KLIKKEN, GAAT RC ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN RC NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KLIKT RC NIET OP DE LINK "IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD" EN ZAL ZIJ DE DIENSTEN NIET TOEGANG MAKEN OF GEBRUIKEN.

LET OP: DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, JIJ, DE RC, BENT VERTEGENWOORDIGEND EN GARANTIE DAT U BENT GEREGISTREERD DOOR DE USCIS (UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES) ALS A AANGEWEZEN REGIONAAL CENTRUM. JIJ, DE RC BENT IN GOEDE STAAT MET DE USCIS EN GEAUTORISEERD OM DERGELIJKE DIENSTEN TE LEVEREN.OCM ZAL ZIJN U INDENTIFICEREN ALS “REGIONAAL CENTRUM” GEBASEERD OP DEZE VERTEGENWOORDIGINGEN. IF RC IS DOOR OCM REEDS BEPERKT VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, RC KLIKT NIET OP DE LINK "IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD" EN ZAL GEEN TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Het kan voorkomen dat OCMs een speciale functie aanbiedt met eigen algemene voorwaarden die naast deze Overeenkomst van toepassing zijn. In dergelijke gevallen gelden de voorwaarden die specifiek zijn voor de speciale functie, voor zover er een conflict is met deze Overeenkomst.

 1. DUUR EN BEËINDIGING; OVERLEEFBAARHEID. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop RC ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst en blijft voortduren, tenzij de ene Partij de andere Partij vooraf schriftelijk of per e-mail op de hoogte stelt van haar wens om deze Overeenkomst te beëindigen, met een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. tot de ingangsdatum van de beëindiging. Het is OCM tevens toegestaan ​​deze Overeenkomst per direct te beëindigen indien RC Affiliates deze Overeenkomst schendt. Bij beëindiging verliest RC Affiliates het recht op toegang tot of gebruik van de Diensten. Secties III (Wachtwoordbescherming), V (Licentie, Eigendom, Publiciteitsrechten),VI (Vrijwaring), XI (Relatie tussen de partijen), XII (Kennisgevingen), XIII (Beperking van aansprakelijkheid), XV (Overdraagbaarheid), XVI ( Geschillenbeslechting), XVII (Toepasselijk recht en rechtsgebied), XVIII (Diversen) van deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst. 
 2. GEDRAG VAN EEN RC-AFFILIATE.
 3. In verband met de toegang tot en het gebruik van de Diensten van RC Affiliate gaat RC Affiliates ermee akkoord dat RC Affiliates tijdens de toegang tot of het gebruik van de Diensten niet:
 4. RC Affiliates stemt ermee in zich te houden aan alle wetten van het rechtsgebied van waaruit RC Affiliates toegang heeft tot de Diensten en elk ander rechtsgebied waarvan de wetten van toepassing zijn op RC Affiliates of acties van RC Affiliates. RC Affiliates gaat ermee akkoord dat RC Affiliates geen toegang zal krijgen tot de informatie die door de Services wordt verstrekt, of deze zal gebruiken, of enige inhoud zal indienen voor gebruik door de Services in strijd met de bovengenoemde wetten.
 5. WACHTWOORD BEVEILIGING.Het is de verantwoordelijkheid van RC Affiliate om het wachtwoord van RC Affiliate dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten te beschermen en dit niet aan andere personen bekend te maken zonder toestemming van OCM. RC-partners moeten OCM onmiddellijk op de hoogte stellen van elk bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de aanmeldings-ID of het wachtwoord van RC-partner, of van elke bekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van de wachtwoordinformatie van RC-partner. RC Affiliates gaat ermee akkoord dat RC Affiliates volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en de openbaarmaking van de aanmeldings-ID of het wachtwoord van RC Affiliate.
 6. INHOUD AANGEBODEN DOOR RC.  RC zal OCM voorzien van de naam van RC, en tekst, video's en afbeeldingen over en beschrijvende RC-filialen (“Bedrijfsinformatie”) en kopieën van alle handelsmerken en dienstmerken van RC (“Merken”) in het formaat dat RC wenst te worden weergegeven op de diensten. Bedrijfsinformatie mag geen informatie, video's of afbeeldingen van personen bevatten, behalve RC-filialen. RC-filialen garanderen dat dergelijke bedrijfsinformatie waar, accuraat en actueel zal zijn en RC-filialen gaan ermee akkoord dergelijke bedrijfsinformatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze accuraat te houden. OCM kan vragen (die van andere gebruikers of rechtstreeks van OCM kunnen komen) over het Eb-5 Visa Pilot-programma aan RC-filialen stellen en RC-filialen kunnen antwoorden op dergelijke vragen geven (“Antwoorden”). De term “Antwoorden” waarnaar hierin wordt verwezen, wordt ook gedefinieerd als alle inhoud die wordt verstrekt door RC-filialen, inclusief maar niet beperkt tot blogs, artikelen, onderzoekspapers en alle inhoud voor de Services, met uitzondering van de biografische informatie. OCM is niet verplicht dergelijke antwoorden te plaatsen en behoudt zich het recht voor dergelijke antwoorden niet te plaatsen.
 7. LICENTIE, EIGENDOM, RECHTEN VAN PUBLICITEIT
 8. Eigendom. RC Affiliates gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendommen of materialen, inclusief maar niet beperkt tot antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, ontdekkingen, plannen, aantekeningen, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie, verstrekt door RC Affiliates in de vorm van e-mail of elektronische inzendingen aan OCM, of uploads of berichten naar de Diensten, of anderszins verstrekt aan OCM, evenals Wijzigingen (“Inzendingen”), worden het exclusieve eigendom van OCM voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zullen worden beschouwd als “werken gemaakt voor verhuur” of “werken in opdracht” die eigendom zijn van OCM;
 9. Rechten op afstand van publiciteit en gebruik van naam en gelijkenis. Sommige van de Services worden ondersteund door advertentie-inkomsten en kunnen advertenties en promoties weergeven, en RC-filialen gaan er hierbij mee akkoord dat OCM dergelijke advertenties en promoties op de Services of op, over of in combinatie met biografische informatie en inzendingen mag plaatsen. De wijze, wijze en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan RC-filialen worden gewijzigd. RC Affiliates erkent dat OCM betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie niet altijd als zodanig identificeert. RC Affiliates geven OCM en hun licentiehouders, reclamebureaus, promotiebureaus en andere derde partijen die diensten verlenen aan OCM met betrekking tot de Diensten (“OCM Partijen”) onherroepelijk toestemming en verlenen er licenties voor om de namen en beeltenis van RC Affiliates weer te geven, uit te zenden en te gebruiken en de tekst, video's en afbeeldingen die worden verstrekt als onderdeel van Bedrijfsinformatie en die kunnen worden gemaakt als onderdeel van Wijzigingen op de Services. Voor zover toegestaan ​​door de wet, doet RC Affiliates onherroepelijk afstand van alle wettelijke en billijke rechten met betrekking tot alle aansprakelijkheden, claims, eisen, acties, rechtszaken, schadevergoedingen en uitgaven, ongeacht of deze nu bekend of onbekend zijn, inclusief maar niet beperkt tot claims voor auteursrechten of inbreuk op handelsmerken, schending van morele rechten, laster, inbreuk op privacyrechten en publiciteitsrechten met betrekking tot de weergave van hun naam en beeltenis op Services en in combinatie met Answers. INDIEN RC AFFILIATES EEN INWONERS VAN CALIFORNIA IS, DOET RC AFFILIATES AFSTAND VAN CALIFORNIA BURGERLIJK WET §1542, DAT ZEGT: EEN ALGEMENE VRIJGAVE IS NIET UITGESLOTEN TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZIJ IN ZIJN OF HAAR GUNST BESTAAN OP HET TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJGAVE , DIE, INDIEN HEM OF HAAR BEKEND WAS, EEN AANZIENLIJKE INVLOED MOET HEBBEN OP ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.
   1. onwettig, frauduleus, onfatsoenlijk, lasterlijk, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend, beledigend, hatelijk, beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend of opruiend materiaal van welke aard dan ook op de Diensten plaatsen of verzenden;
   2. het plaatsen of verzenden van materiaal dat een criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, instructieve informatie geeft over illegale activiteiten, of gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of buitenlands recht, inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, of het verstrekken of creëren van computervirussen;
   3. actie ondernemen om de toegang tot of het gebruik van de Services door andere geautoriseerde gebruikers te beperken of te verhinderen;
   4. RC-filialen vertegenwoordigen als een ander of als een fictief individu;
   5. het plaatsen of verzenden van materiaal dat zou kunnen worden beschouwd als discriminerend op grond van leeftijd, nationaliteit, ras, religieuze overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid;
   6. materiaal, bestanden of software uploaden of bijvoegen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, tenzij de RC-filialen eigenaar, beheerder of de rechten hebben om dergelijk materiaal te uploaden of bij te voegen, of alle toestemmingen hebben gekregen om dergelijk materiaal te uploaden of bij te voegen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving (inclusief, zonder beperking, wetten die intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten regelen);
   7. het plaatsen of verzenden van “junkmail”, “kettingbrieven” of ongevraagde massamailing (dwz “SPAM”);
   8. foto's of video's van een andere persoon plaatsen of verzenden zonder toestemming van die persoon;
   9. e-mail doorgeven vanaf de mailservers van een derde partij zonder de toestemming van die derde partij; En
   10. bestanden uploaden of bijvoegen die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van iemand anders kunnen beschadigen.
  1. Licentiesubsidies. RC-filialen verlenen hierbij aan OCM een eeuwigdurende, volledig sublicentieerbare, overdraagbare, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie (de “Licentie”) om:
   1. afgeleide werken maken (inclusief maar niet beperkt tot vertalingen), wijzigingen en opnieuw opgemaakte versies van bedrijfsinformatie (gezamenlijk “Wijzigingen”);
   2. de Bedrijfsinformatie, Wijzigingen, Merken en de namen en gelijkenissen van RC-filialen te reproduceren en distribueren indien nodig om de Bedrijfsinformatie, Wijzigingen, Merken en de namen en gelijkenissen van RC-filialen op de Diensten openbaar weer te geven in of voor elk apparaat, medium en formaat die nu bestaat of in de toekomst wordt gecreëerd, in verband met de reclame, publiciteit en marketing van RC-filialen op de Services.
   1. Voor zover een Inzending geen “werk gemaakt voor verhuur” of “werk in opdracht” vormt dat eigendom is van OCM onder de toepasselijke wetgeving, draagt ​​RC Affiliates hierbij onherroepelijk alle huidige en toekomstige rechten, eigendomsrechten en belangen over aan OCM, en stemt ermee in deze toe te wijzen. in al deze Inzendingen en RC-filialen zullen alle documenten opstellen en alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om uitvoering te geven aan de eigendomsbepalingen in deze Overeenkomst; En
   2. OCM bezit exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft recht op onbeperkt gebruik van Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of aanvullende compensatie aan u.
   3. In het geval dat de toepasselijke wetgeving een dergelijke overdracht, zoals hierboven beschreven, verhindert, of anderszins verhindert dat OCM de enige eigenaar van dergelijke Inzendingen wordt, stemt RC Affiliates ermee in om aan OCM te verlenen, en deze bepaling zal van kracht zijn als het verlenen aan OCM (met onbelemmerde rechten van overdracht) een eeuwigdurend, wereldwijd, volledig betaald, niet-exclusief recht (inclusief eventuele morele rechten) en licentie om te maken, gebruiken, verkopen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, te communiceren met het publiek, de Inzendingen (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd uit te voeren en weer te geven en/of deze op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend of later ontwikkeld zijn, voor de volledige termijn van alle rechten die mogelijk bestaan ​​op enig dergelijke inzendingen.
   4. Door Inzendingen in te dienen, verklaart RC Affiliates dat (i) RC Affiliates de volledige macht en bevoegdheid heeft om de hierboven uiteengezette opdracht en licentie uit te voeren, (ii) de Inzendingen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, en (iii) OCM is vrij en heeft het recht om de Inzendingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, toe te wijzen, aan te passen, te bewerken, aan te passen, te distribueren, te verwijderen, te promoten, weer te geven en over te dragen, of deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, zonder compensatie, kennisgeving of aanvullende toestemming van RC-filialen of van een derde partij.

                                           i.         insigne. Alle handelsmerken, logo's, redactionele inhoud, webpagina's en andere onderscheidende kenmerken van OCM zijn beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Door een badge met het label “eb-5 geverifieerd” te plaatsen, gaat RC Affiliates akkoord met de volgende voorwaarden: RC Affiliates stemt ermee in om een ​​RC-badge met het label “eb-5 geverifieerd” opvallend op de startpagina van de website van het bedrijf te plaatsen door ongewijzigde HTML in te voegen. broncode zoals OCM van tijd tot tijd zal verstrekken. De badge kan een link naar de Diensten bevatten. RC-partners mogen de badge alleen op de website van RC plaatsen of als onderdeel van de e-mailhandtekening van RC. OCM behoudt zich het recht voor om de badge op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van de website van RC te verwijderen. RC-filialen mogen niet:

a) de HTML-broncode op enigerlei wijze wijzigen;

b) de beeldverhouding of kleuren van de badge op welke manier dan ook wijzigen;

c) enig element van de badge verwijderen, vervormen of wijzigen;

d) de badge vertalen of anderszins in een andere taal lokaliseren (elke vertaalde versie van de badge moet door OCM worden aangeleverd);

e) de badge weergeven als het meest prominente of enige element op de webpagina van RC;

f) de badge weer te geven op een manier die redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als de suggestie dat redactionele inhoud is geschreven door of de standpunten of meningen van OCM of OCM-personeel vertegenwoordigt;

g) de badge weergeven op andere communicatie dan de website van RC of de e-mailhandtekening;

h) gebruik de badge om naar een andere site te linken dan de beoogde OCM-plaatspagina;

i) de badge op een andere manier gebruiken dan zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst.

   1. Sociale mediadiensten.  Er kunnen links zijn vanuit de Services, of vanuit communicatie die RC Affiliates ontvangt via de Services, naar websites of functies van derden. Er kunnen ook links naar websites van derden of naar functies in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Services voorkomen. De Diensten omvatten ook inhoud van derden die OCM niet controleert, onderhoudt of onderschrijft. De functionaliteit van de Services kan ook interacties tussen de Services en een website of functie van derden mogelijk maken, inclusief applicaties die de Services of het profiel van RC op de Services verbinden met een website of functie van een derde partij (de Service kan bijvoorbeeld een functie waarmee RC-filialen inhoud van de Services of de inhoud van RC kunnen delen met een derde partij, die openbaar kan worden geplaatst op de dienst of applicatie van die derde partij). Het gebruik van deze functionaliteit vereist vaak dat gebruikers inloggen op hun account op de service van derden en RC Affiliates doet dit op eigen risico van RC Affiliate. OCM heeft geen controle over deze webservices van derden of de inhoud ervan. RC Affiliates erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat OCM op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE HANDELINGEN MET DERDEN DIE VIA DE DIENST WORDEN GEVONDEN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN RC-GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE DERDE PARTIJ. RC-filialen kunnen er geheel naar eigen goeddunken en risico voor kiezen om applicaties te gebruiken die de Services of het profiel van RC op de Services verbinden met een service van derden (elk een “Applicatie”) en een dergelijke Applicatie kan communiceren met, verbinding maken met om informatie te verzamelen en/of te halen uit en naar het serviceprofiel van RC. Door dergelijke Applicaties te gebruiken, erkent en gaat RC Affiliates akkoord met het volgende: (i) als RC Affiliates een Applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt RC Affiliates ermee in dat informatie over het profiel van RC op de Dienst wordt gedeeld; (ii) Het gebruik van een Applicatie door een RC Affiliate kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en/of in verband wordt gebracht met RC Affiliates, zelfs als OCM dergelijke informatie niet zelf heeft verstrekt; en (iii) het gebruik van een Applicatie door de RC Affiliate gebeurt naar keuze en risico van de RC Affiliate, en de RC Affiliate zal OCM schadeloos stellen voor activiteiten die verband houden met de Applicatie.
 1. VRIJWARING. RC zal OCM en haar functionarissen, directeuren, werknemers, onafhankelijke contractanten, aandeelhouders, directeuren, agenten en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “OCM-filialen”) vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, rechtszaken, claims (inclusief, zonder beperking, schendingen van het auteursrecht of intellectueel eigendom, claims wegens onrechtmatige letsels of lasterclaims), beschuldigingen, verplichtingen, kosten, royalty's, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) ingediend door derden tegen aan OCM gelieerde ondernemingen met betrekking tot of voortvloeiend uit (i) elke schending door RC-filialen van deze Overeenkomst; (ii) alle materialen, inhoud of informatie die door RC Affiliates aan OCM wordt verstrekt; (iii) eventuele juridische of andere diensten die door de RC worden aangeboden of uitgevoerd; (iv) alle effectengerelateerde activiteiten door RC of zijn dochterondernemingen; of (v) de activiteiten van de RC. OCM behoudt zich het recht voor, en RC Affiliates verlenen aan OCM, het recht om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen over elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door RC Affiliates. Alle rechten en plichten op het gebied van schadeloosstelling die hierin zijn uiteengezet, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
 2. INFORMATIE EN DIENSTEN GELEVERD DOOR RC.RC-filialen gaan ermee akkoord om door OCM gevraagde informatie te verstrekken, indien nodig door OCM, om informatie over RC-filialen aan kijkers van Services te presenteren. Alle verplichtingen, verklaringen of overeenkomsten om diensten te verlenen die zijn aangegaan tussen RC-filialen en kijkers van diensten gelden uitsluitend tussen RC-filialen en kijkers van diensten, en RC-filialen erkennen dat OCM geen enkele kijker van diensten of RC-filialen vertegenwoordigt bij het tot stand brengen van een contractuele of vertegenwoordigingsrelatie tussen diensten. kijker en RC-filialen. OCM garandeert niet de juistheid van de informatie die door een Website-viewer aan RC Affiliates wordt verstrekt, en RC Affiliates erkennen dat RC Affiliates als enige verantwoordelijk zijn voor het bepalen of zij een vertegenwoordiging of overeenkomst aangaan met een Services-viewer. OCM garandeert niet de nauwkeurigheid van enige informatie en doet geen enkele verklaring met betrekking tot enige investering in het kader van het EB-5 visumpilotprogramma of enige entiteit die op enigerlei wijze verbonden is met EB-5 visumgerelateerde activiteiten.
 3. VERKLARINGEN EN GARANTIES. RC Affiliates vertegenwoordigt en garandeert het volgende: (a) De persoon die klikt op de link in de e-mail van RC waarin staat:Ik claim mijn profiel en Instemmen” of een soortgelijke knop of controle namens RC heeft alle rechten en bevoegdheden om RC en aan RC gelieerde ondernemingen te binden aan de verplichtingen in deze Overeenkomst; (b) RC beschikt over alle rechten die nodig zijn om aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen zonder inbreuk te maken op of te veroorzaken dat OCM inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; (c) Bedrijfsinformatie zal geen informatie of materiaal bevatten dat specifieke personen identificeert, behalve de RC-filialen; (d) RC verklaart dat het huidige overeenkomsten onderhoudt met zijn opdrachtgevers, zijn werknemers en zijn onafhankelijke contractanten om te garanderen dat OCM al zijn rechten heeft onder Sectie II (Inhoud en licentievoorwaarden) met betrekking tot dergelijke personen. (e) RC is geautoriseerd door USCIC zal dienen als regionaal centrum onder het EB-5 Visa Regional Center Pilot Program; (f) RC Affiliates heeft geen veroordelingen wegens misdrijf of strafblad; en (g) Alle materialen en informatie die door RC-filialen aan OCM worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot Antwoorden, zijn accuraat en niet misleidend voor consumenten.
 1. GEKOPPELDE WEBSITES.  Voor het voordeel en gemak van RC kunnen op de Diensten bepaalde hyperlinks worden aangeboden die verwijzen naar websites van derden die niet onder de controle van OCM staan. OCM is niet verantwoordelijk voor, wijst alle aansprakelijkheid af en geeft geen verklaringen of garanties voor producten of diensten die door dergelijke derden worden aangeboden, inclusief via dergelijke websites, noch is OCM verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, inhoud of enig ander aspect van dergelijke websites. websites. OCM is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of -praktijken van websites of diensten die worden beheerd door andere bedrijven of organisaties. Het gebruik van andere websites door RC Affiliate, en het aanbieden of kopen van producten of diensten van dergelijke derde partijen, of op of via dergelijke andere websites, is onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid daarvan. RC Affiliates gaan ermee akkoord dat RC Affiliates geen rechtszaak of claim tegen OCM zal aanspannen die voortvloeit uit of gebaseerd is op het gebruik van RC Affiliate, of het aanbieden of kopen van producten of diensten op of via dergelijke andere websites.
 2. TOEGANG TOT DIENSTEN. OCM behoudt zich het recht voor om wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment de toegang tot de Diensten te weigeren. OCM behoudt zich het recht voor om de Diensten om welke reden dan ook, op welk moment dan ook, te wijzigen of te beëindigen. RC Affiliates gaat ermee akkoord dat OCM, zonder boete, de weergave van informatie of materiaal over of van RC Affiliates kan stopzetten of wijzigen.
 3. RELATIE VAN DE PARTIJEN. OCM en RC-filialen zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als de partijen als opdrachtgever en agent, werkgever of werknemer, joint ventures, mede-eigenaren of anderszins als deelnemers aan enige vorm van gezamenlijke onderneming.
 4. MEDEDELINGEN. Elke kennisgeving of mededeling die hieronder vereist of toegestaan ​​is, kan per e-mail worden verzonden. Als het om OCM gaat, moet een kennisgeving per e-mail worden verzonden naar info@eb5investors.com. Als het om RC gaat, moet een kennisgeving per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door RC Affiliates is opgegeven wanneer RC Affiliates informatie aan OCM verstrekten als onderdeel van het registratieproces van RC Affiliates.
 5. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.  DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS”, “MET ALLE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. OCM GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN UITGEVOERD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST OCM ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WERKMANACHTIGE INSPANNING, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. OCM GARANDEERT NIET DAT DE BESCHIKBAARHEID VAN OF DE FUNCTIES IN DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, SOFTWARE OF SERVER ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, DE SERVER DIE ZE BESCHIKBAAR STELT, OF DE SOFTWARE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, SOFTWARE OF SERVER GEEN OCTROOI OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN INSCHENDEN OF PRIVACY- OF PUBLICITEITSRECHTEN VAN WELKE PERSOON. OCM GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, DE DIENSTEN OF DE SOFTWARE, IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS .  OCM GARANDEERT GEEN BEPAALD AANTAL VRAGEN, TELEFOONGESPREKKEN, WEBBEZOEKEN OF E-MAILS NAAR DE RC OF ENIGE TOENAME VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT VOOR RC. IN GEEN GEVAL ZULLEN OCM, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS AAN RC GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR EEN ADVOCAAT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR VERLIES, KOSTEN, SCHADE OF LETSEL (GEZAMENLIJK “SCHADE”), HETZIJ IN CONTRACT ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE DIRECT, INDIRECT, GEVOLGSCHADE, VOORBEELD, INCIDENTEEL, COMMERCIEEL OF BESTRAFFEND IS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN WINSTDERVING, ZELFS ALS OCM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE . NOCH OCM NOCH HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF WERKNEMERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ONNAUWKEURIGHEID, FOUT, WEGLEGING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD HIERIN, OF VOOR DE TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, NOCH ZIJN ZIJ AANSPRAKELIJK VOOR PRESTATIESTORINGEN, COMPUTERVIRUSSEN OF STORINGEN IN DE COMMUNICATIELIJN, ONGEACHT DE OORZAAK, OF VOOR ENIGE SCHADE DIE DAARuit voortvloeit. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN OCM VOORTVLOEIEND UIT DEZE VERKLARING OF DE DIENSTEN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLAR ($100). HET TOEPASSELIJKE RECHT STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP AAN RC GELIEERDE ONDERNEMINGEN. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OCM BEPERKT ZIJN TOT ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
 6. CONTACTEN VAN WEBSITEGEBRUIKERS. OCM behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met Services-gebruikers. Als een websitegebruiker bijvoorbeeld verzoekt om in contact te worden gebracht met een professional, en een dergelijk verzoek wordt ingediend bij RC, behoudt OCM zich het recht voor om de betreffende websitegebruiker op te volgen. Uit beleefdheid tegenover de RC laat OCM doorgaans 24 uur verstrijken voordat er follow-up wordt gegeven aan gebruikers die via de Diensten contact hebben opgenomen met RC.
 7. TOEWIJSBAARHEID. OCM kan deze Overeenkomst of enige rechten hieronder overdragen, zonder toestemming van RC Affiliates. RC Affiliates mag deze Overeenkomst, rechten of verplichtingen hieronder niet geheel of gedeeltelijk overdragen, vrijwillig of van rechtswege, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RC Affiliates van OCM. Elke vermeende overdracht of delegatie door RC Affiliates zonder de juiste voorafgaande schriftelijke toestemming van OCM zal nietig zijn.
 8. GESCHILLENBESLECHTING.
 9. Algemeen: Als er een geschil ontstaat tussen RC Affiliates en OCM, is het doel van OCM om RC Affiliates een neutraal en kosteneffectief middel te bieden om het geschil snel op te lossen. Dienovereenkomstig zullen de Partijen elke claim of controverse in rechte of billijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de diensten van OCM onder de Overeenkomst oplossen in overeenstemming met een van de onderstaande subsecties of zoals de Partijen anderszins schriftelijk overeenkomen. Voordat OCM zijn toevlucht neemt tot deze alternatieven, moedigt OCM RC-filialen ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact op te nemen met OCM om een ​​oplossing te zoeken. OCM zal redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor rechtszaken. Met uitzondering van de kwesties opgesomd in Sectie XI(b) hieronder, komen de Partijen overeen om een ​​oplossing van het geschil uitsluitend te zoeken via arbitrage van dat geschil in overeenstemming met de voorwaarden van deze Sectie XIII (Geschillenbeslechting), en geen enkel geschil voor de rechtbank te procederen. Arbitrage betekent dat het geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of jury.
 10. Uitsluitingen van arbitrage. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE BIJ DE KLEINE CLAIMSHOF EN DOOR OCM WORDT INGEDIEND OM HAAR INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN, NIET ONDERWORPEN IS AAN DE ARBITRAGEVOORWAARDEN DIE IN DEZE SECTIE XIII (GESCHILLENBESLECHTING) ZIJN OPGENOMEN.
 11. RECHT OM BINNEN 30 DAGEN AF TE ZIEN VAN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN CLASS ACTION. INDIEN RC-GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET GEBONDEN WILLEN ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN AFWIJZING VAN CLASS-ACTION IN DIT ARTIKEL XIII (GESCHILLENBESLECHTING), MOETEN RC-GELIEERDE ONDERNEMINGEN OCM BINNEN 30 DAGEN NA DE INGANGSDATUM SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE STELLEN. DE SCHRIFTELIJKE MELDING VAN RC MOET WORDEN GEMAILD NAAR EB5INVESTORS.COM VOORWAARDEN ADMINISTRATOR, OUTCLICK MEDIA, 96 DISCOVERY, IRVINE, CA 92618 EN MOET HET VOLGENDE BEVATTEN: (1) DE NAAM VAN RC, (2) HET ADRES VAN RC EN (3) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT RC GESCHILLEN MET OCM NIET WIL OPLOSSEN VIA ARBITRAGE.
 12. Ontheffing van klasseactie. ELKE PROCEDURE VOOR GESCHILLENBESLECHTING, HETZIJ IN ARBITRAGE OF RECHTBANK, ZAL SLECHTS OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN UITGEVOERD EN NIET IN EEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS MET NAME OF NAAM BENOEMD LID IN EEN KLASSE, GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF PRIVÉ-ADVOCAAT-GENERAAL ACTIE, TENZIJ DE PARTIJEN AKKOORD SPECIFIEK DIT SCHRIFTELIJK TE DOEN NA DE INITIATIE VAN DE ARBITRAGE.
 13. Inleiding van arbitrageprocedure/selectie van arbiter. Als een partij ervoor kiest een geschil op te lossen door middel van arbitrage, kan de partij die de arbitrageprocedure initieert, deze inleiden bij de American Arbitration Association (“AAA”), www.adr.orgof JAMS www.jamsadr.com. De voorwaarden van deze Sectie XIII (Geschillenbeslechting) zijn van toepassing in het geval ze in strijd zijn met de regels van de door de partijen gekozen arbitrageorganisatie.
 14. Arbitrageprocedures. Omdat de diensten die aan RC Affiliates worden geleverd betrekking hebben op handel tussen staten, regelt de Federal Arbitration Act (“FAA”) de arbitrage van alle geschillen. Toepasselijk federaal of staatsrecht kan echter ook van toepassing zijn op de inhoud van eventuele geschillen. Voor claims van minder dan $75,000 zijn de Aanvullende Procedures voor Consumentengerelateerde Geschillen (“Aanvullende Procedures”) van de AAA van toepassing, inclusief het schema van arbitragekosten zoals uiteengezet in Sectie C-8 van de Aanvullende Procedures; voor claims van meer dan $75,000 zijn de commerciële arbitrageregels van de AAA en de relevante vergoedingsschema's voor niet-groepsgedingen van toepassing. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Bovendien, als de claims van RC Affiliates niet hoger zijn dan $75,000 en RC Affiliates kennisgeving heeft gedaan aan en te goeder trouw heeft onderhandeld met OCM zoals hierboven beschreven, heeft u, als de arbiter vaststelt dat u de heersende partij in de arbitrage bent, het recht om redelijke advocaten terug te vorderen. vergoedingen en kosten zoals bepaald door de arbiter, naast eventuele rechten om deze terug te vorderen onder de controlerende staats- of federale wetgeving die wordt toegekend aan OCM- of RC-filialen. De arbiter zal elke uitspraak schriftelijk doen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een partij daarom vraagt. Een dergelijke uitspraak is bindend en definitief, met uitzondering van het recht op beroep waarin de FAA voorziet, en kan met het oog op tenuitvoerlegging worden voorgelegd aan elke rechtbank die jurisdictie heeft over de Partijen.
 15. Locatie van arbitrage. De plaats van arbitrage is Orange County, Californië. De taal die in de arbitrageprocedure moet worden gebruikt, is: Engels.
 16. Deelbaarheid. Als een clausule binnen deze Sectie XIII (Geschillenbeslechting) (anders dan de Class Action Waiver-clausule van Sectie XIII(d)) onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die clausule worden gescheiden van deze Sectie XIII(d) en de rest van deze Sectie XIII zal volledige kracht en uitwerking krijgen. Als de clausule inzake afstand van groepsvorderingen (Sectie XIII (d)) onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze gehele Sectie XIII niet-afdwingbaar zijn en zal het geschil worden beslecht door een rechtbank.
 17. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS. Op deze Overeenkomst is de wet van Californië van toepassing, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. De partijen komen overeen dat de exclusieve juridische locatie voor alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst die niet worden opgelost door arbitrage in overeenstemming met Sectie XIII (Geschillenbeslechting) hierboven de federale of staatsrechtbanken in Orange County, Californië zijn, en beide partijen stemmen in met persoonlijke jurisdictie in dergelijke gevallen. geschil voorgelegd aan de federale of staatsrechtbank in Orange County, Californië.
 18. DIVERSEN. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Deze Overeenkomst mag niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, geannuleerd of er afstand van worden gedaan, behalve door middel van schriftelijke instrumenten die door de Partijen zijn ondertekend. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en omvat alle eerdere besprekingen tussen hen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst is geldig tenzij schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij.

 

Werk Datum: Deze overeenkomst is bijgewerkt op 17 augustus 2016.