Gebruiksvoorwaarden dienstverlener - EB5Investors.com
EB5-beleggers

Gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener

Deze LIDMAATSCHAPSVOORWAARDENOVEREENKOMST (“Overeenkomst”) wordt aangegaan door en tussen Outclick Media, een Californische onderneming (“OCM”) en u, de EB-5 Service Provider (“SP”). SP en OCM worden hierin afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”. SP houdt zich bezig met het leveren van EB-5 Visa-diensten. OCM levert diensten, waaronder een tijdschrift genaamd Eb5Investors Magazine, en websites met een lijst van entiteiten die zich bezighouden met EB-5 Visa-diensten. De term “Diensten” waarnaar hierin wordt verwezen, omvat de www.eb5investors.com Website (inclusief alle internationale versies van een dergelijke website), digitale en gedrukte versies van Eb5 Investors Magazine, of applicaties, inclusief mobiele applicaties, beschikbaar gesteld door OCM, en conferenties en seminars georganiseerd door OCM (samen de “Diensten”).

DOOR OP DE LINK 'IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD' TE KLIKKEN OF EEN SOORTGELIJKE LINK, GAAT SP ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN SP NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KLIKT SP NIET OP DE LINK "IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD" EN ZAL SP GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN EN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN.

LET OP: DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, SP VERKLAART EN GARANDEERT DAT SP GEEN ENKEL STRAFRECHTELIJK RECHT HEEFT, NIET VEROORDEELD IS VOOR EEN FELON, EN NIET REEDS DOOR OCM IS BEPERKT VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. OCM ZAL SP IDENTIFICEREN ALS “GEVERIFIEERD” OP DE DIENSTEN OP BASIS VAN DEZE VERTEGENWOORDIGINGEN. ALS SP ENIG STRAFRECHTELIJK RECHT HEEFT, OF DOOR OCM REEDS BEPERKT IS OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, KLIKT SP NIET OP DE LINK "IK CLAIM MIJN PROFIEL EN GA AKKOORD" EN ZAL DE DIENSTEN GEEN TOEGANG KRIJGEN OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Het kan voorkomen dat OCMs een speciale functie aanbiedt met eigen algemene voorwaarden die naast deze Overeenkomst van toepassing zijn. In dergelijke gevallen gelden de voorwaarden die specifiek zijn voor de speciale functie, voor zover er een conflict is met deze Overeenkomst.

 1. DUUR EN BEËINDIGING; OVERLEEFBAARHEID. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop SP ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst en loopt voort, tenzij de ene Partij de andere Partij vooraf schriftelijk of per e-mail op de hoogte stelt van haar wens om deze Overeenkomst te beëindigen, met een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. tot de ingangsdatum van de beëindiging. Het is OCM tevens toegestaan ​​deze Overeenkomst per direct te beëindigen indien SP deze Overeenkomst schendt. Bij beëindiging verliest SP het recht op toegang tot of gebruik van de Diensten. Secties III (Wachtwoordbescherming), V (Licentie, Eigendom, Publiciteitsrechten),VI (Vrijwaring), XI (Relatie tussen de partijen), XII (Kennisgevingen), XIII (Beperking van aansprakelijkheid), XV (Overdraagbaarheid), XVI ( Geschillenbeslechting), XVII (Toepasselijk recht en rechtsgebied), XVIII (Diversen) van deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst. 
 2. SP-GEDRAG.
 3. In verband met de toegang door SP tot en het gebruik van de Diensten gaat SP ermee akkoord dat SP tijdens de toegang tot of het gebruik van de Diensten niet:
 4. SP stemt ermee in zich te houden aan alle wetten van het rechtsgebied van waaruit SP toegang heeft tot de Services en elk ander rechtsgebied waarvan de wetten van toepassing zijn op SP of SP-acties. SP gaat ermee akkoord dat SP de door de Diensten verstrekte informatie niet zal openen of gebruiken, of enige inhoud zal indienen voor gebruik door de Diensten in strijd met de bovengenoemde wetten.
 5. WACHTWOORD BEVEILIGING.Het is de verantwoordelijkheid van SP om het wachtwoord van SP dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten te beschermen en dit niet aan andere personen bekend te maken zonder toestemming van OCM. SP moet OCM onmiddellijk op de hoogte stellen van elk bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de aanmeldings-ID of het wachtwoord van SP, of van elke bekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van de wachtwoordinformatie van SP. SP gaat ermee akkoord dat SP volledig verantwoordelijk is voor het gebruik en de openbaarmaking van de aanmeldings-ID of het wachtwoord van SP.
 6. INHOUD AANGEBODEN DOOR SP.  SP zal OCM voorzien van de naam van SP, en tekst, video's en afbeeldingen over en waarin SP wordt beschreven (“Biografische informatie”) en kopieën van alle handelsmerken en dienstmerken van SP (“Merken”) in het formaat dat SP wenst te worden weergegeven op de website. Diensten. Biografische informatie mag geen informatie, video's of afbeeldingen van personen bevatten, behalve SP. SP garandeert dat dergelijke biografische informatie waar, accuraat en actueel is en SP stemt ermee in dergelijke biografische informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze accuraat te houden. OCM kan vragen stellen (die van andere gebruikers kunnen komen of rechtstreeks van OCM) over het EB-5 Visa Pilot Programma aan SP en SP kan antwoorden geven op dergelijke vragen (“Antwoorden”). De term “Antwoorden” waarnaar hierin wordt verwezen, wordt ook gedefinieerd als alle inhoud die door SP wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot blogs, artikelen, onderzoekspapers en alle inhoud voor de Services, met uitzondering van de biografische informatie. OCM is niet verplicht dergelijke antwoorden te plaatsen en behoudt zich het recht voor dergelijke antwoorden niet te plaatsen.
 7. LICENTIE, EIGENDOM, RECHTEN VAN PUBLICITEIT
 8. Licentiesubsidies. SP verleent hierbij aan OCM een eeuwigdurende, volledig sublicentieerbare, overdraagbare, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie (de “Licentie”) om:
 9. Eigendom. SP gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendommen of materialen, inclusief maar niet beperkt tot antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, ontdekkingen, plannen, aantekeningen, tekeningen, origineel of creatief materiaal of andere informatie, verstrekt door SP in de vorm van e-mail, inzendingen per post of elektronische post aan OCM, of uploads of berichten naar de Diensten, of anderszins verstrekt aan OCM, evenals Wijzigingen (“Inzendingen”), worden het exclusieve eigendom van OCM voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en worden beschouwd als “werken in huur” of “werken in opdracht” die eigendom zijn van OCM;
 10. Rechten op afstand van publiciteit en gebruik van naam en gelijkenis. Sommige van de Services worden ondersteund door advertentie-inkomsten en kunnen advertenties en promoties weergeven, en SP gaat er hierbij mee akkoord dat OCM dergelijke advertenties en promoties op de Services of op, over of in combinatie met biografische informatie en inzendingen mag plaatsen. De wijze, wijze en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan SP worden gewijzigd. SP erkent dat OCM betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie niet altijd als zodanig identificeert. SP staat OCM en hun licentiehouders, reclamebureaus, promotiebureaus en andere derde partijen die diensten verlenen aan OCM met betrekking tot de Diensten (“OCM-partijen”) onherroepelijk toe, machtigt en verleent licenties voor het weergeven, uitzenden en gebruiken van de naam, beeltenis en de tekst, video's en afbeeldingen die worden verstrekt als onderdeel van biografische informatie en die kunnen worden gemaakt als onderdeel van wijzigingen op de services. Voor zover toegestaan ​​door de wet, doet SP onherroepelijk afstand van alle wettelijke en billijke rechten met betrekking tot alle aansprakelijkheden, claims, eisen, acties, rechtszaken, schadevergoedingen en kosten, ongeacht of deze nu bekend of onbekend zijn, inclusief maar niet beperkt tot claims wegens inbreuk op het auteursrecht of handelsmerk. , schending van morele rechten, laster, inbreuk op het recht op privacy en publiciteitsrechten met betrekking tot de weergave van hun naam en beeltenis op Services en in combinatie met Answers. INDIEN SP EEN INWONERS VAN CALIFORNIË IS, DOET SP AFSTAND VAN CALIFORNIA BURGERLIJK WET §1542, DAT ZEGT: EEN ALGEMENE VRIJGAVE IS NIET UITGESLOTEN TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISSER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZIJ IN ZIJN OF HAAR GUNST BESTAAN OP HET TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HEM OF HAAR BEKEND IS, MOET DIT EEN AANZIENLIJKE BEÏNVLOEDING HEBBEN HEBBEN OP ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.
   1. onwettig, frauduleus, onfatsoenlijk, lasterlijk, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend, beledigend, hatelijk, beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend of opruiend materiaal van welke aard dan ook op de Diensten plaatsen of verzenden;
   2. het plaatsen of verzenden van materiaal dat een criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, instructieve informatie geeft over illegale activiteiten, of gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of buitenlands recht, inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, of het verstrekken of creëren van computervirussen;
   3. actie ondernemen om de toegang tot of het gebruik van de Services door andere geautoriseerde gebruikers te beperken of te verhinderen;
   4. SP vertegenwoordigen als een ander of als een fictief individu;
   5. het plaatsen of verzenden van materiaal dat zou kunnen worden beschouwd als discriminerend op grond van leeftijd, nationaliteit, ras, religieuze overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid;
   6. materiaal, bestanden of software uploaden of bijvoegen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, tenzij de SP eigenaar is van, beheert of de rechten heeft om dergelijk materiaal te uploaden of bij te voegen of alle toestemming heeft gekregen om dergelijk materiaal te uploaden of bij te voegen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving ( inclusief, zonder beperking, wetten die intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten regelen);
   7. het plaatsen of verzenden van “junkmail”, “kettingbrieven” of ongevraagde massamailing (dwz “SPAM”);
   8. foto's of video's van een andere persoon plaatsen of verzenden zonder toestemming van die persoon;
   9. e-mail doorgeven vanaf de mailservers van een derde partij zonder de toestemming van die derde partij; En
   10. bestanden uploaden of bijvoegen die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van iemand anders kunnen beschadigen.
   1. afgeleide werken maken (inclusief maar niet beperkt tot vertalingen), wijzigingen en opnieuw opgemaakte versies van biografische informatie (gezamenlijk “Wijzigingen”);
   2. de biografische informatie, wijzigingen, merken en de namen en gelijkenissen van SP te reproduceren en distribueren indien nodig om de biografische informatie, wijzigingen, merken en de namen en gelijkenissen van SP op de diensten openbaar weer te geven in of voor elk apparaat, medium en formaat dat nu bestaat of in de toekomst gecreëerd, in verband met de reclame, publiciteit en marketing van SP op de Diensten, inclusief SP-sponsoring van eventuele Diensten.
   1. Voor zover een Inzending geen “werk gemaakt voor verhuur” of “werk in opdracht” vormt dat eigendom is van OCM onder de toepasselijke wetgeving, draagt ​​SP hierbij onherroepelijk alle huidige en toekomstige rechten, eigendomsrechten en belangen in al deze Inzendingen en SP zal alle documenten opstellen en alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om uitvoering te geven aan de eigendomsbepalingen in deze Overeenkomst; En
   2. OCM bezit exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft recht op onbeperkt gebruik van Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of aanvullende compensatie aan u.
   3. In het geval dat de toepasselijke wetgeving een dergelijke overdracht, zoals hierboven beschreven, verhindert, of anderszins verhindert dat OCM de enige eigenaar van dergelijke Inzendingen wordt, stemt SP ermee in om aan OCM een toekenning te verlenen, en deze bepaling zal van kracht zijn als een toekenning aan OCM (met onbelemmerde rechten van toewijzing) een eeuwigdurend, wereldwijd, volledig betaald, niet-exclusief recht (inclusief eventuele morele rechten) en licentie om te maken, gebruiken, verkopen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, te communiceren met de de Inzendingen (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd openbaar te maken, uit te voeren en weer te geven en/of deze op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend of later ontwikkeld zijn, voor de volledige termijn van eventuele rechten die op dergelijke werken kunnen bestaan. Inzendingen.
   4. Door Inzendingen in te dienen, verklaart SP dat (i) SP de volledige macht en autoriteit heeft om de hierboven uiteengezette opdracht en licentie uit te voeren, (ii) de Inzendingen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, en (iii) OCM zal gratis zijn en het recht hebben om de Inzendingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, toe te wijzen, aan te passen, te bewerken, aan te passen, te distribueren, te verwijderen, te promoten, weer te geven en over te dragen, of deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, zonder compensatie, kennisgeving of aanvullende toestemming van SP of van een derde partij.

                                           i.         insigne. Alle handelsmerken, logo's, redactionele inhoud, webpagina's en andere onderscheidende kenmerken van OCM zijn beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Door een badge met het label “eb-5 geverifieerd” te plaatsen, gaat SP akkoord met de volgende voorwaarden: SP stemt ermee in om een ​​badge met het label “eb-5 geverifieerd” opvallend op de startpagina van de website van SP te plaatsen door ongewijzigde HTML-broncode in te voegen als OCM zal van tijd tot tijd voorzien in. De badge kan een link naar de Diensten bevatten. SP zal de badge alleen op de website van SP plaatsen als onderdeel van de e-mailhandtekening van SP. OCM behoudt zich het recht voor om de badge op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van de website van SP te verwijderen. SP zal niet:

a) de HTML-broncode op enigerlei wijze wijzigen;

b) de beeldverhouding of kleuren van de badge op welke manier dan ook wijzigen;

c) enig element van de badge verwijderen, vervormen of wijzigen;

d) de badge vertalen of anderszins in een andere taal lokaliseren (elke vertaalde versie van de badge moet door OCM worden aangeleverd);

e) de badge weergeven als het meest prominente of enige element op de webpagina van SP;

f) de badge weer te geven op een manier die redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als de suggestie dat redactionele inhoud is geschreven door of de standpunten of meningen van OCM of OCM-personeel vertegenwoordigt;

g) de badge weergeven op andere communicatie dan de website van SP of de e-mailhandtekening;

h) gebruik de badge om naar een andere site te linken dan de beoogde OCM-plaatspagina;

i) de badge op een andere manier gebruiken dan zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst.

   1. Sociale mediadiensten.  Er kunnen links zijn vanuit de Services, of vanuit communicatie die SP ontvangt via de Services, naar websites of functies van derden. Er kunnen ook links naar websites van derden of naar functies in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Services voorkomen. De Diensten omvatten ook inhoud van derden die OCM niet controleert, onderhoudt of onderschrijft. De functionaliteit van de Services kan ook interacties tussen de Services en een website of functie van derden mogelijk maken, inclusief applicaties die de Services of het profiel van SP op de Services verbinden met een website of functie van een derde partij (de Service kan bijvoorbeeld een functie waarmee SP inhoud van de Diensten of de inhoud van SP kan delen met een derde partij, die openbaar kan worden geplaatst op de dienst of applicatie van die derde partij). Het gebruik van deze functionaliteit vereist vaak dat gebruikers inloggen op hun account op de service van derden en SP doet dit op eigen risico van SP. OCM heeft geen controle over deze webservices van derden of de inhoud ervan. SP erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat OCM op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. SP-CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE HANDELINGEN MET DERDEN DIE VIA DE DIENST WORDEN GEVONDEN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN SP EN DE DERDE PARTIJ. SP kan er geheel naar eigen inzicht en risico voor kiezen om applicaties te gebruiken die de Diensten of het profiel van SP op de Diensten verbinden met een dienst van derden (elk een “Applicatie”) en een dergelijke Applicatie kan communiceren met, verbinding maken met of informatie verzamelen en/of ophalen van en naar het Serviceprofiel van SP. Door dergelijke Applicaties te gebruiken, erkent en gaat SP akkoord met het volgende: (i) als SP een Applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt SP ermee in dat informatie over het profiel van SP op de Dienst wordt gedeeld; (ii) het gebruik door SP van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en/of in verband wordt gebracht met SP, zelfs als OCM dergelijke informatie niet zelf heeft verstrekt; en (iii) het gebruik van een Applicatie door SP is voor eigen keuze en risico van SP, en SP zal OCM schadeloos stellen voor activiteiten die verband houden met de Applicatie. SP verleent OCM toestemming om alle maatregelen te nemen en alle gegevens en informatie van SP op te slaan die nodig zijn om een ​​dergelijke distributie, publicatie of koppeling mogelijk te maken, en SP gaat ermee akkoord dat OCM geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid draagt ​​voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het feit dat dergelijke gegevens of informatie van SP wordt gehackt, bekeken of geopend op een ongeoorloofde manier of als de profielen van SP op websites of functies of Applicaties van derden op een ongeoorloofde manier worden gewijzigd of aangepast. Als SP Inzendingen wil delen of plaatsen op een andere manier dan via een bijbehorende link die door de Diensten wordt aangeboden, moet SP eerst schriftelijke toestemming krijgen van OCM, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst en eventuele verdere voorwaarden die in dergelijke schriftelijke toestemming van OCM zijn opgenomen. .
 1. VRIJWARING. SP zal OCM en haar functionarissen, directeuren, werknemers, onafhankelijke contractanten, aandeelhouders, directeuren, agenten en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “OCM-filialen”) vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, rechtszaken, claims (inclusief, zonder beperking, schendingen van het auteursrecht of intellectueel eigendom, claims wegens onrechtmatige letsels of lasterclaims), beschuldigingen, verplichtingen, kosten, royalty's, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) ingediend door derden tegen aan OCM gelieerde ondernemingen met betrekking tot of voortvloeiend uit (i) elke schending door SP van deze Overeenkomst; (ii) alle materialen, inhoud of informatie die door SP aan OCM wordt verstrekt; (iii) eventuele juridische of andere diensten die door de SP worden aangeboden of uitgevoerd; (iv) alle effectengerelateerde activiteiten door SP of haar dochterondernemingen; of (v) het bedrijf van de SP. OCM behoudt zich het recht voor, en SP verleent aan OCM, het recht om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen over elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door SP. Alle rechten en plichten op het gebied van schadeloosstelling die hierin zijn uiteengezet, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
 2. INFORMATIE EN DIENSTEN GELEVERD DOOR SP. SP stemt ermee in om door OCM gevraagde informatie te verstrekken, indien OCM dit nodig heeft om informatie over SP aan Services-kijkers te presenteren. Eventuele afspraken, verklaringen of overeenkomsten voor het leveren van diensten die zijn aangegaan tussen SP en kijkers van Diensten gelden uitsluitend tussen SP en kijkers van Diensten, en SP erkent dat OCM geen enkele Kijker van Diensten of SP vertegenwoordigt bij het tot stand brengen van een contractuele of vertegenwoordigingsrelatie tussen een kijker van Diensten en SP. OCM garandeert niet de juistheid van de informatie die door een Services-viewer aan SP kan worden verstrekt en SP erkent dat SP als enige verantwoordelijk is voor het bepalen of er een vertegenwoordiging of overeenkomst wordt aangegaan met een Services-viewer. OCM garandeert niet de nauwkeurigheid van enige informatie en doet geen enkele verklaring met betrekking tot enige investering in het kader van het EB-5 visumpilotprogramma of enige entiteit die op enigerlei wijze verbonden is met EB-5 visumgerelateerde activiteiten.
 3. VERKLARINGEN EN GARANTIES. SP vertegenwoordigt en garandeert het volgende: (a) De persoon die klikt op de link in de e-mail van SP waarin staat “Ik claim mijn profiel en Instemmen” of soortgelijke knop of controle namens SP alle rechten en bevoegdheden heeft om de SP te binden aan de verplichtingen in deze Overeenkomst; (b) SP beschikt over alle rechten die nodig zijn om aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen zonder inbreuk te maken op of te veroorzaken dat OCM inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; (c) Biografische informatie zal geen informatie of materiaal bevatten dat specifieke individuen identificeert, behalve de SP; (d) SP zal zich niet bezighouden met ongeoorloofde rechtspraktijken of wanpraktijken; (e) SP heeft geen veroordelingen voor misdrijven of strafregisters; en (g) Alle materialen en informatie die door SP aan OCM worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot Antwoorden, zijn accuraat en niet misleidend voor consumenten.
 4. GEKOPPELDE WEBSITES.  Voor het voordeel en gemak van SP kunnen op de Diensten bepaalde hyperlinks worden aangeboden die verwijzen naar websites van derden die niet onder de controle van OCM staan. OCM is niet verantwoordelijk voor, wijst alle aansprakelijkheid af en geeft geen verklaringen of garanties voor producten of diensten die door dergelijke derden worden aangeboden, inclusief via dergelijke websites, noch is OCM verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, inhoud of enig ander aspect van dergelijke websites. websites. OCM is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of -praktijken van websites of diensten die worden beheerd door andere bedrijven of organisaties. Het gebruik door SP van andere websites en het aanbieden of kopen van producten of diensten van dergelijke derden, of op of via dergelijke andere websites, is onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid daarvan. SP gaat ermee akkoord dat SP geen rechtszaak of claim tegen OCM zal instellen die voortvloeit uit of gebaseerd is op het gebruik door SP van, of het aanbieden of kopen van producten of diensten op of via dergelijke andere websites.
 5. TOEGANG TOT DIENSTEN. OCM behoudt zich het recht voor om wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment de toegang tot de Diensten te weigeren. OCM behoudt zich het recht voor om de Diensten om welke reden dan ook, op welk moment dan ook, te wijzigen of te beëindigen. SP gaat ermee akkoord dat OCM, zonder boete, de weergave van informatie of materiaal over of van SP kan stopzetten of wijzigen.
 6. RELATIE VAN DE PARTIJEN. OCM en SP zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als de partijen als opdrachtgever en agent, werkgever of werknemer, joint ventures, mede-eigenaren of anderszins als deelnemers aan enige vorm van gezamenlijke onderneming.
 7. MEDEDELINGEN. Elke kennisgeving of mededeling die hieronder vereist of toegestaan ​​is, kan per e-mail worden verzonden. Als het om OCM gaat, moet een kennisgeving per e-mail worden verzonden naar info@eb5investors.com. Als u naar SP gaat, moet de kennisgeving per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat SP heeft opgegeven toen SP informatie aan OCM verstrekte als onderdeel van het registratieproces van SP.
 8. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.  DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS”, “MET ALLE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. OCM GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN UITGEVOERD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST OCM ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WERKMANACHTIGE INSPANNING, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. OCM GARANDEERT NIET DAT DE BESCHIKBAARHEID VAN OF DE FUNCTIES IN DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, SOFTWARE OF SERVER ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, DE SERVER DIE ZE BESCHIKBAAR STELT, OF DE SOFTWARE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE DIENSTEN, DIENSTENINHOUD, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, SOFTWARE OF SERVER GEEN OCTROOI OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN INSCHENDEN OF PRIVACY- OF PUBLICITEITSRECHTEN VAN WELKE PERSOON. OCM GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, GEKOPPELDE DIENSTEN VAN DERDEN, DE DIENSTEN OF DE SOFTWARE, IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS .  OCM GARANDEERT GEEN BEPAALD AANTAL VRAGEN, TELEFOONGESPREKKEN, WEBBEZOEKEN OF E-MAILS NAAR DE SP OF ENIGE TOENAME VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT VOOR SP. IN GEEN GEVAL ZULLEN OCM, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS SP OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR VERLIES, KOSTEN, SCHADE OF LETSEL (GEZAMENLIJK “SCHADE”), HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID , STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE DIRECT, INDIRECT, GEVOLGSCHADE, VOORBEELD, INCIDENTEEL, COMMERCIEEL OF PUNITIVE IS, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING TOT, WINSTDERVING, ZELFS ALS OCM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NOCH OCM NOCH HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF WERKNEMERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ONNAUWKEURIGHEID, FOUT, WEGLEGING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD HIERIN, OF VOOR DE TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, NOCH ZIJN ZIJ AANSPRAKELIJK VOOR PRESTATIESTORINGEN, COMPUTERVIRUSSEN OF STORINGEN IN DE COMMUNICATIELIJN, ONGEACHT DE OORZAAK, OF VOOR ENIGE SCHADE DIE DAARuit voortvloeit. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN OCM VOORTVLOEIEND UIT DEZE VERKLARING OF DE DIENSTEN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLAR ($100). HET TOEPASSELIJKE RECHT STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP SP. IN DERGELIJKE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OCM BEPERKT ZIJN TOT ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
 9. CONTACTEN VAN WEBSITEGEBRUIKERS. OCM behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met Services-gebruikers. Als een websitegebruiker bijvoorbeeld verzoekt om in contact te worden gebracht met een professional, en een dergelijk verzoek wordt aan SP verstrekt, behoudt OCM zich het recht voor om de betreffende websitegebruiker op te volgen. Uit beleefdheid jegens de SP laat OCM in het algemeen 24 uur verstrijken voordat er follow-up wordt gegeven aan gebruikers die via de Diensten contact hebben opgenomen met SP.
 10. TOEWIJSBAARHEID. OCM kan deze Overeenkomst of eventuele rechten hieronder overdragen, zonder toestemming van SP. SP zal deze Overeenkomst, rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, niet vrijwillig of van rechtswege overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OCM. Elke vermeende overdracht of delegatie door SP zonder de juiste voorafgaande schriftelijke toestemming van OCM is nietig.
 11. GESCHILLENBESLECHTING.
 12. Algemeen: Als er een geschil ontstaat tussen SP en OCM, is het doel van OCM om SP een neutraal en kosteneffectief middel te bieden om het geschil snel op te lossen. Dienovereenkomstig zullen de Partijen elke claim of controverse in rechte of billijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de diensten van OCM onder de Overeenkomst oplossen in overeenstemming met een van de onderstaande subsecties of zoals de Partijen anderszins schriftelijk overeenkomen. Voordat OCM zijn toevlucht neemt tot deze alternatieven, moedigt OCM de SP sterk aan om eerst rechtstreeks contact op te nemen met OCM om tot een oplossing te komen. OCM zal redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor rechtszaken. Met uitzondering van de kwesties opgesomd in Sectie XI(b) hieronder, komen de Partijen overeen om een ​​oplossing van het geschil uitsluitend te zoeken via arbitrage van dat geschil in overeenstemming met de voorwaarden van deze Sectie XVI (Geschillenbeslechting), en geen enkel geschil voor de rechtbank te procederen. Arbitrage betekent dat het geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of jury.
 13. Uitsluitingen van arbitrage. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE BIJ DE KLEINE CLAIMSHOF EN DOOR OCM WORDT INGEDIEND OM HAAR INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN, NIET ONDERWORPEN IS AAN DE ARBITRAGEVOORWAARDEN DIE IN DEZE SECTIE XVI (GESCHILLENBESLECHTING) ZIJN OPGENOMEN.
 14. RECHT OM BINNEN 30 DAGEN AF TE ZIEN VAN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN CLASS ACTION. INDIEN SP NIET GEBONDEN WIL ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN CLASS ACTION IN DEZE SECTIE XVI (GESCHILLENBESLECHTING), MOET SP DIT BINNEN 30 DAGEN NA DE INGANGSDATUM SCHRIFTELIJK AAN OCM INFORMEREN. DE SCHRIFTELIJKE MELDING VAN SP MOET WORDEN GEMAILD NAAR EB5INVESTORS.COM VOORWAARDEN ADMINISTRATOR, OUTCLICK MEDIA, 96 DISCOVERY, IRVINE, CA 92618 EN MOET HET VOLGENDE BEVATTEN: (1) NAAM VAN SP, (2) ADRES VAN SP EN (3) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT SP'S GESCHILLEN MET OCM NIET WIL OPLOSSEN VIA ARBITRAGE.
 15. Ontheffing van klasseactie. ELKE PROCEDURE VOOR GESCHILLENBESLECHTING, HETZIJ IN ARBITRAGE OF RECHTBANK, ZAL SLECHTS OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN UITGEVOERD EN NIET IN EEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS MET NAME OF NAAM BENOEMD LID IN EEN KLASSE, GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF PRIVÉ-ADVOCAAT-GENERAAL ACTIE, TENZIJ DE PARTIJEN AKKOORD SPECIFIEK DIT SCHRIFTELIJK TE DOEN NA DE INITIATIE VAN DE ARBITRAGE.
 16. Inleiding van arbitrageprocedure/selectie van arbiter. Als een partij ervoor kiest een geschil op te lossen door middel van arbitrage, kan de partij die de arbitrageprocedure initieert, deze inleiden bij de American Arbitration Association (“AAA”), www.adr.orgof JAMS www.jamsadr.com. De voorwaarden van deze Sectie XVI (Geschillenbeslechting) zijn van toepassing in het geval ze in strijd zijn met de regels van de door de partijen gekozen arbitrageorganisatie.
 17. Arbitrageprocedures. Omdat de diensten die aan SP worden geleverd betrekking hebben op de handel tussen staten, regelt de Federal Arbitration Act (“FAA”) de arbitrage van alle geschillen. Toepasselijk federaal of staatsrecht kan echter ook van toepassing zijn op de inhoud van eventuele geschillen. Voor claims van minder dan $75,000 zijn de Aanvullende Procedures voor Consumentengerelateerde Geschillen (“Aanvullende Procedures”) van de AAA van toepassing, inclusief het schema van arbitragekosten zoals uiteengezet in Sectie C-8 van de Aanvullende Procedures; voor claims van meer dan $75,000 zijn de commerciële arbitrageregels van de AAA en de relevante vergoedingsschema's voor niet-groepsgedingen van toepassing. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Bovendien, als de claims van SP niet hoger zijn dan $75,000 en SP hiervan op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft onderhandeld met OCM zoals hierboven beschreven, heeft u, als de arbiter vaststelt dat u de heersende partij in de arbitrage bent, het recht om redelijke advocatenhonoraria terug te vorderen en kosten zoals bepaald door de arbiter, naast eventuele rechten om deze terug te vorderen onder de controlerende staats- of federale wetgeving die aan OCM of SP wordt verleend. De arbiter zal elke uitspraak schriftelijk doen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een partij daarom vraagt. Een dergelijke uitspraak is bindend en definitief, met uitzondering van het recht op beroep waarin de FAA voorziet, en kan met het oog op tenuitvoerlegging worden voorgelegd aan elke rechtbank die jurisdictie heeft over de Partijen.
 18. Locatie van arbitrage. De plaats van arbitrage is Orange County, Californië. De taal die in de arbitrageprocedure moet worden gebruikt, is: Engels.
 19. Deelbaarheid. Als een clausule binnen deze Sectie XVI (Geschillenbeslechting) (anders dan de clausule inzake afstand van groepsvorderingen van Sectie XVI(d)) onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die clausule worden gescheiden van deze Sectie XVI(d) en de rest van deze Sectie XVI zal volledige kracht en effect krijgen. Als de clausule inzake afstand van groepsvorderingen (Sectie XVI (d)) onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze gehele Sectie XVI niet-afdwingbaar zijn en zal het geschil worden beslecht door een rechtbank.
 20. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS. Op deze Overeenkomst is de wet van Californië van toepassing, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. De partijen komen overeen dat de exclusieve juridische locatie voor alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst die niet worden opgelost door arbitrage in overeenstemming met Sectie XVI (Geschillenbeslechting) hierboven de federale of staatsrechtbanken in Orange County, Californië zijn, en beide partijen stemmen in met persoonlijke jurisdictie in dergelijke gevallen. geschil voorgelegd aan de federale of staatsrechtbank in Orange County, Californië.
 21. DIVERSE. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Deze Overeenkomst mag niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, geannuleerd of er afstand van worden gedaan, behalve door middel van schriftelijke instrumenten die door de Partijen zijn ondertekend. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en afspraak tussen de Partijen en omvat alle eerdere besprekingen tussen hen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst is geldig tenzij schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij.

 

Werk Datum: Deze overeenkomst is bijgewerkt op 17 augustus 2016.